Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen 1.1 Verras je Hond is eind 2007 gestart met de verkoop via internet onder de naam www.verrasjehond.nl en in 2013 uitgebreid met de website www.verrasjedier.nl  (hierna: VerrasjeDier).
Artikel 2. Toepasselijkheid 2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website van www.verrasjedier.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. 2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van VerrasJeDier worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door VerrasJeDier ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 2.5 Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden in stand.
Artikel 3. Overeenkomsten 3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door VerrasJeDier. VerrasJeDier is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.
Artikel 4. Prijzen 4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. 4.2 De verzendkosten van de bestelling zijn afhankelijk van het gewicht. VerrasJeDier hanteert de tarieven van Post.nl. Voor het afrekenen worden de verzendkosten duidelijk op de website getoond. Bij een totaal gewicht van meer dan 30 kilo zijn de verzendkosten op aanvraag. 4.3 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
4.4 VerrasJeDier kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 5. Betalingen 5.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. 5.2 Betaling kan geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. 5.3 De klant geeft VerrasJeDier toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze. 5.4 Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is VerrasJeDier gerechtigd wettelijke rente over de hoofdsom in rekening te brengen. VerrasJeHond is gerechtigd de incasso van haar vordering uit handen te geven. De klant is in dat geval buitengerechtelijke en eventuele gerechtelijke incassokosten verschuldigd. 5.5 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van VerrasJeDier.
Artikel 6. Levering 6.1 VerrasJeDier streeft ernaar om bestellingen binnen 48 uur na ontvangst van de betaling af te leveren. Hiertoe is VerrasJeDier echter niet verplicht. 6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan VerrasJeDier kan worden toegerekend. 6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. VerrasJeDier zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen. 6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. De vermelde afmetingen zijn bij benadering.
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan VerrasJeDier verschuldigd is, heeft voldaan.
Artikel 8. Intellectuele en industriele eigendomsrechten 8.1 De klant dient alle intellectuele en industrele eigendomsrechten welke rusten op de door VerrasJeDier geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 8.2 VerrasJeDier garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 8.3 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij VerrasJeHond, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 8.4 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van VerrasJeDier, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privë gebruik in relatie tot het product zelf.
Artikel 9. Conformiteit 9.1 VerrasJeDier staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Artikel 10. Annulering 10.1 De opdrachtgever is gerechtigd om binnen 14 werkdagen een overeenkomst te annuleren en vervolgens 14 dagen om te retourneren. Eventuele terugbetaling van door VerrasJeDier ontvangen gelden zal dan immer geschieden onder aftrek van alle gemaakte verzend- en verpakkingskosten. Speciaal op verzoek bestelde goederen worden niet retour genomen worden. De te retourneren artikelen dienen deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te zijn. Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele/onbeschadigde verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag exclusief verzendkosten zo spoedig mogelijk terug op uw rekening. Voeg voor een snelle afwikkeling dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur bij met de vermelding ‘annulering’ en uw bank- of girorekeningnummer.
Artikel 11. Bestellingen/communicatie 11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en VerrasJeDier dan wel tussen VerrasJeDier en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en VerrasJeDier, is VerrasJeDier niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van VerrasJeDier.
Artikel 12. Overmacht 12.1 VerrasJeHond heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat VerrasJeDier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice.

VerrasJeDier

Email: info@verrasjedier.nl

Telefoon:+31647325618